XVII Konferencja Naukowo-Techniczna „Udział Chemii Energetycznej we Wzroście Efektywności Urządzeń”, organizowana przez Ecol Sp. z o.o., dobiegła końca.

Konferencja to trzy dni, podczas których przedstawiciele środowiska chemików i energetyków dyskutowali oraz omawiali istotne problemy dotyczące utrzymania ruchu. Pojawiły się na niej zagadnienia związane z kondycjonowaniem czynników w obiegach technologicznych, przygotowaniem wody, ochroną antykorozyjną urządzeń i nowoczesnymi technologiami wsparcia utrzymania ruchu.

Uroczystego otwarcia obrad dokonał Prezes Zarządu Ecol Sp. z o.o., Wojciech Majka. W swym przemówieniu przypomniał ponad trzydziestoletnią historię konferencji. Odniósł się również do bogatej tradycji spotkań na styku chemii i energetyki, której przez ponad trzy dekady patronowały różne jednostki organizacyjne.

Zapraszamy do fotorelacji z XVII Konferencji

Partnerzy merytoryczni  • Partner technologiczny


  • Sponsor


  • Patronat honorowy


XVII edycja Konferencji Naukowo-Technicznej

"Udział chemii energetycznej we wzroście efektywności urządzeń"

Tematyka konferencji:

Rada Programowa:

Komitet organizacyjny XVII Konferencji:

Historia konferencji

Miejsce konferencji

Hotel Stok ****
43-460 WISŁA, ul. Jawornik 52A

GPS: N 49° 39' 31'' 50''' E 18° 49' 35'' 93'''

www.hotelstok.pl

Program XVII Konferencji Naukowo-Technicznej

"UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ"

21.05.2018 r. (poniedziałek)

15:00 - 18:00 Rejestracja uczestników,

18:00 - 18:45 UROCZYSTE OTWARCIE WYSTAWY
(Paweł Gawron - Dyrektor Biura Rozwoju Serwisu Chemicznego i Czyszczenia Przemysłowego)

19:00 - 22:00 Kolacja - kominek plenerowy

22.05.2018 r. (wtorek)

7:00 - 8:30 Śniadanie

9:00 - 9:30 OTWARCIE KONFERENCJI
(Wojciech Majka – Prezes Zarządu Ecol Sp. z o.o., Paweł Gawron – Dyrektor Biura Rozwoju Serwisu Chemicznego i Czyszczenia Przemysłowego)

9:30 - 10:45 SESJA I - PRZYGOTOWANIE MEDIÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH, REŻIMY, WYTYCZNE

Michał Jabłoński, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
Nowe regulacje środowiskowe i rynkowe mające wpływ na funkcjonowanie energetyki

Krzysztof Latomski, Oriontec Sp. z o.o. Sp. k.
Nowoczesne metody uzdatniania w zawracaniu strumieni wodnych – EDR (elektrodializa odwracalna)

Krzysztof Krotla, ESPD Environmental Solutions and Project Development GmbH
Regeneracja katalizatorów SCR

Lionel Barre, Nalco Polska Sp. z o.o.
Experience using a film-forming corrosion inhibitor at RWE generation UK’s Staythorpe Power Station
(Doświadczenia ze stosowania inhibitora korozji typu filmującego w elektrowni RWEStaythorpe)

Beata Pestka Pędziwiatr, PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
Optymalizacja reżimu tlenowego na wybranych blokach energetycznych w PGE GiEK S.A. oddział El Bełchatów na podstawie wyników historycznych i aktualnych oraz niezbędnych oględzin i badań.

10:45 - 11:15 Przerwa na kawę

11:15 - 12:45 SESJA II - OLEJ CZY NOWOCZESNY SERWIS OLEJOWO-SMAROWNICZY?

Wojciech Majka, Tomáš Klíma, Ecol Sp. z o.o.
Aktualne trendy i problemy eksploatacji olejów turbinowych w turbinach parowych i gazowych

Beata Pestka Pędziwiatr, PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
Monitorowanie stanu transformatorów w oparciu o badania ilości i składu gazów rozpuszczonych w olejach transformatorowych – porównanie metody ekstrakcji próbki Pompa Teoplera a HEADSPACE

Tomasz Szczotka, LOTOS Oil Sp. z o.o.
Od Towotu do smarów XXI wieku – jak nowoczesny środek smarowy wpływa na efektywność urządzeń

Bartłomiej Indeka, Ecol Sp. z o.o.
Serwis olejowo-smarowniczy (TFM ECOL) jako niezbędny proces w prowadzeniu utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Emil Nowiński, ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
Dobór środków smarowych w energetyce i możliwość ich unifikacji

Janusz Kozik, Ecol Sp. z o.o.
Pobór próbki reprezentatywnej, jako kluczowy element oceny środka smarnego przez pryzmat jego parametrów fizykochemicznych i diagnostyki

12:45 - 13:30 Lunch

13:30 - 15:00 SESJA III - PRZYGOTOWANIE MEDIÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH, REŻIMY, WYTYCZNE (c.d.)

Maciej Majewski, Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
Doświadczenia eksploatacyjne prowadzenia bloków klasy 200 MW w reżimie fosforanowym (PT) i korekcji lotnymi substancjami alkalizującymi (AVT) w Enea Wytwarzanie

Krzysztof Latomski, Oriontec Sp. z o.o. Sp. k.
CoMag – innowacyjny i nowoczesny sposób usuwania związków koloidalnych oraz zawiesin z wody na bazie magnetytu, jako obciążnika mineralnego oraz metod konwencjonalnych

Dorota Sąkol – Sikora, Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza
Przydatność indeksu SDI w określaniu własności wody podawanej na membrany odwróconej osmozy

Jacek Grygierczyk, Ekonomia Sp. z o.o. Pracownia Wodno - Chemiczna
Uzdatnianie wody pod kątem redukcji zanieczyszczeń umożliwiających wtórne wykorzystania wód złej jakości i wód poprocesowych

Kamil Stępień, Hidrofilt Water Treatment Ltd
Kompaktowe i w pełni autonomiczne systemy uzdatniania i demineralizacji wody

15:00 - 15:30 Przerwa na kawę

15:30 - 16:45 SESJA IV - INNOWACYJNE TECHNOLOGIE CHEMICZNEJ I NIECHEMICZNEJ OBRÓBKI POWIERZCHNI

Alwin Verstraeten, Anodamine INC.
Oxygenated treatment + Anodamine on a coal unit containing copper parts in the water & steam cycle

Mirosław Węgiel, Kurita Polska Sp. z o.o.
Zabezpieczenie układów wodno-parowych kotłów pracujących w systemie pełnej regulacji przed korozją postojową

Adam Kozera, Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska
Gospodarka o obiegu zamkniętym – wyzwanie i szansa dla energetyki węglowej

Krystian Rutkowski, Ecol Sp. z o.o.
Czyszczenie chemiczne pianą układów przepływowych turbin parowych - doświadczenia realizacyjne

16:45 - 17:00 Przerwa

17:00 - 18:00 SESJA V - CHEMIA I DIAGNOSTYKA DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE I REMONTOWE, PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

Filip Klepacki, Energoprojekt Katowice
Wpływ częstych zmian obciążenia bloku na trwałość wybranych elementów kotła parowego

Elżbieta Boehme – Śliwa, Ecol Sp. z o.o.
Przyczyny degradacji rur wymienników ciepła pracujących w układzie wody technologicznej w przykładowym zakładzie produkcyjnym

Barbara Kowalczyk, PGNiG Termika S.A. Elektrociepłownia Siekierki
Energetyka – producent wyrobów budowlanych w świetle dostosowania zakładów do standardów emisji tlenków azotu (NOx)

Paweł Gawron, Ecol Sp. z o.o.
Konserwacja postojowa urządzeń w świetle nowych wytycznych

19:00 - "ZASŁUŻENI DLA ROZWOJU CHEMII ENERGETYCZNEJ" - wyróżnienia
             Uroczysta kolacja w sali bankietowej

23.05.2018 r. (środa)

7:00 - 8:30 Śniadanie

9:00 - 10:15 SESJA VI - DZISIAJ I JUTRO, CO DALEJ?

Paweł Smoliński, Urząd Dozoru Technicznego
Innowacyjne metody diagnostyczne w działalności UDT

Piotr Majtyka, BioDiamond Sp. z o.o.
Wpływ chemii biodegradowalnej na wzrost efektywności procesu utrzymana ruchu w przemyśle

Jarosław Gajda, Mettler-Toledo Sp. z o.o.
Analizy laboratoryjne w energetyce realizowane z wykorzystaniem rozwiązań METTLER TOLEDO

Przemysław Leszczyński, Weber Polska Sp. z o.o,
Oferta firmy Weber dla Energetyki

Tomasz Piergies, Consultchem
Efektywne Zarządzanie Chemikaliami w Energetyce w kontekście nowych przepisów REACh i CLP

10:15 - 10:45 Przerwa na kawę

10:45 - 12:00 PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE XVII KONFERENCJI

12:00 - 13:00 Lunch i pożegnanie uczestnikówOrganizator zastrzega sobie prawo do zmian dotyczących programu konferencji.
Historia Konferencji Naukowo-Technicznej

pn. „UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ"

XVII Konferencja Naukowo-Techniczna pn. „UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ" jest kontynuacją cyklicznych spotkań środowiska chemików i energetyków, których tradycja sięga 1986 roku. Historia organizowanej od ponad 30 lat konferencji obrazuje, jak zmieniła się polska energetyka i jakie zmiany technologiczne i techniczno-organizacyjne przechodziły polskie elektrownie i elektrociepłownie.

Lata 60. i 70. były latami wielkich inwestycji w polskiej energetyce. To w tym okresie wybudowano bloki energetyczne 120 MW i 200 MW w Rybniku, Będzinie, Łaziskach Górnych, Krakowie, Stalowej Woli i pierwsze bloki 500 MW w Kozienicach. Potrzeba wymiany doświadczeń pomiędzy inżynierami na co dzień zajmującymi się eksploatacją bloków energetycznych, a specjalistami z ośrodków badawczo-pomiarowych, skłoniła inż. Adama Jakubika do zorganizowania w 1964 roku, wspólnie mgr. inż. Jerzym Dobosiewiczem i grupą inżynierów chemików wywodzących się ze Służby Chemicznej Zakładów Energetycznych Okręgu Południowego (ZEOPd), pierwszej Ogólnokrajowej Konferencji Chemików Energetycznych w Katowicach.

W kolejnych latach ZEOPd wspólnie z Naczelną Organizacją Techniczną (NOT) organizowały spotkania pod nazwą „Problemy chemiczno-cieplne w elektrowniach i elektrociepłowniach”, które cieszyły się dużą frekwencją kadry inżynieryjno-technicznej i chemicznej. Po zmianach organizacyjnych w polskiej energetyce i powołaniu Południowego Okręgu Energetycznego (PdOEn) w miejsce ZEOPd, utworzony został Wydział Chemiczny PdOEn. To właśnie Wydział Chemiczny pod kierownictwem mgr. inż. Henryka Maciejewskiego i inż. Alfreda Śliwy, postanowił kontynuować tradycję spotkań chemików i zorganizować pierwszą, powtarzalną cyklicznie co dwa lata, Konferencję Naukowo-Techniczną pod nazwą „UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ".

Zmiany na scenie politycznej, jak i zmiany organizacyjne w polskiej energetyce spowodowały, że na przestrzeni 32 lat zmieniały się jednostki organizujące konferencję:

Dziękujemy.
Rejestracja na XVII Konferencję została już zakończona.

Patroni medialni

Back to top